Cart (0)
English en
  • English en
  • Nederlands nl


Shipping policy

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van BROUWERIJ BREUGEM zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: voorwaarden) van toepassing. 

1.2 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van BROUWERIJ BREUGEM worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door BROUWERIJ BREUGEM ingeschakelde tussenpersonen en andere partijen. 

1.3 Van het in de voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven.

1.4 Het doen van een bestelling houdt in dat je de toepasselijkheid van deze voorwaarden onvoorwaardelijk accepteert.

 

Artikel 2. Overeenkomst en aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen van BROUWERIJ BREUGEM zijn vrijblijvend en BROUWERIJ BREUGEM behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is, danwel indien sprake is van publicatie- en/of drukfouten.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van je bestelling door BROUWERIJ BREUGEM. BROUWERIJ BREUGEM is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. BROUWERIJ BREUGEM zal bestellingen geplaatst door personen van onder de achttien (18) jaar niet in behandeling nemen. 

 

Artikel 3. Levering

3.1 De door BROUWERIJ BREUGEM opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft je geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht je bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van jou redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat je de overeenkomst in stand laat. Je bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

  

Artikel 4. Tarieven en betalingen

4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, exclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

4.2 Betaling dient te geschieden zonder enige verrekening binnen veertien (14) dagen na factuurdatum.

4.3 Betaling kan tevens geschieden per automatische incasso, IDEAL, of op factuur (indien hier toestemming is gegeven vanuit BROUWERIJ BREUGEM).

4.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn ben je vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim. Indien BROUWERIJ BREUGEM genoodzaakt is haar vordering ter incasso uit t besteden, ben je de incassokosten verschuldigd.

4.5 Indien je met enige betaling in gebreke bent, is BROUWERIJ BREUGEM gerechtigd zonder ingebrekestelling, de uitvoering van de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden met behoud van haar rechten.

 

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien je al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan BROUWERIJ BREUGEM verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de verzending op u over.

 

Artikel 6. Reclames en aansprakelijkheid

6.1 Je hebt de verplichting om bij aflevering na te kijken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Mocht dit niet het geval zijn, dien je BROUWERIJ BREUGEM daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen vijf werkdagen na de aflevering, schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte te stellen. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft BROUWERIJ BREUGEM de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

6.2 Indien je een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heb je het recht het product binnen 14 werkdagen na aflevering aan BROUWERIJ BREUGEM te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de originele verpakking inclusief het etiket van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor jouw rekening komen. Bij retournering van producten zullen eventuele betalingsregelingen automatisch vervallen.

 

Artikel 7. Bestellingen/communicatie

7.1 Voor verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en BROUWERIJ BREUGEM, dan wel tussen BROUWERIJ BREUGEM en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen jou en BROUWERIJ BREUGEM, is BROUWERIJ BREUGEM niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van BROUWERIJ BREUGEM.

 

Artikel 8. Overmacht

8.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft BROUWERIJ BREUGEM in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van je bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks zonder dat BROUWERIJ BREUGEM gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

 

Artikel 9. Diversen

9.1 Indien je aan BROUWERIJ BREUGEM schriftelijk opgave doet van een adres, is BROUWERIJ BREUGEM gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij je de aan BROUWERIJ BREUGEM  schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan je bestellingen dienen te worden gezonden.

9.2 Wanneer door BROUWERIJ BREUGEM gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. Je kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat BROUWERIJ BREUGEM deze voorwaarden soepel toepast.

9.3 BROUWERIJ BREUGEM is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

9.4 BROUWERIJ BREUGEM behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijden te wijzigen.

 

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

<!-- .tb_button {padding:1px;cursor:pointer;border-right: 1px solid #8b8b8b;border-left: 1px solid #FFF;border-bottom: 1px solid #fff;}.tb_button.hover {borer:2px outset #def; background-color: #f8f8f8 !important;}.ws_toolbar {z-index:100000} .ws_toolbar .ws_tb_btn {cursor:pointer;border:1px solid #555;padding:3px} .tb_highlight{background-color:yellow} .tb_hide {visibility:hidden} .ws_toolbar img {padding:2px;margin:0px} -->